Billijs Grēms: Laimes noslēpums

Saturs

  IEVADAM

  LAIMES MEKLĒJUMI

  LAIME NABADZĪBĀ

  LAIME BĒDĀS

  LAIME LĒNPRĀTĪBĀ

  LAIME IZSALKUMĀ

  LAIME ŽĒLSIRDĪBĀ

  LAIME SIRDSŠĶĪSTĪBĀ

  LAIME MIERA NEŠANĀ

  LAIME VAJĀŠĀNĀS

  LAIMES NOSACĪJUMI

   www.svetrunas.lv

Jēzus kalna svētrunas apcere: Laimes Noslēpums


LAIMES NOSACĪJUMI

Anglijas karalis Georgs V ierakstīja kādam draugam Bībeles pirmajā lappusē: "Laimes noslēpums nav tavu vēlēšanos piepildījumā, bet tavas sūtības īstenošanā."

Ļoti daudz ir to cilvēku, kuri tic laimei kā maldinošām purva uguntiņām, kurām neatlaidīgi jāseko, lai tās satvertu. Tomēr tā nav patiesība. Laimi neatrod, to meklējot. Laime nav mērķis pati par sevi. Varavīksne neatspiežas ar saviem galiem uz naudas kalniem, kā kādā pasakā. Zelts ir meklējams pazemē vai ar lielu piepūli izskalojams no kalnu strautiem. Kristus kādreiz sacīja saviem mācekļiem: "Bet dzenieties papriekš pēc DIEVA valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas." Šajā gadījumā tas nozīmē -- visas tās lietas, kas dod laimes un drošības sajūtu: barība, drebēs, pajumte. Kristus māca šīs lietas neuzskatīt par mūsu dzīves galveno mērķi, bet meklēt Dieva valstību, un tad ikdienas vajadzības piepildīsies tam līdztekus. Bet debesu valstībā ir labprātīgi jāieiet.

Iepriekšējās lappusēs mēs centāmies apskatīt Kristus uzskatus par laimes noslēpumu. Kā pēc satura, tā skaidrības, mans izskaidrojums ir ļoti trūcīgs. Jo dziļāk mēs ieklausāmies Kristus Kalna svētrunā un Svētlaimes likumos, kas te pasludināti, jo īstāk mēs saskatām, kāda gudrība tajos apslēpta un kāda pilnīga dzīve mūs sagaida, ja mēs uzmanīgi un ar lūgšanu katru dienu piemērosim šos likumus savā dzīvē.

Pēc laimes noslēpumu konteksta vēlos izcelt dažus nosacījumus, kurus pildot mūsu nelaimīgā dzīve var pārvērsties par patiesi laimīgu.

I.  Atzīstiet savu nabadzību garā. Atvairiet lepno domu: "Esmu bagāts un pārpārim bagāts..." Neaizmirstiet, ka jūsu taisnība ir Dieva priekšā kā aptraipītas drebēs un ka pestīšana nav pēc darbiem, bet ka tā ir Dieva dāvana. Atcerieties vienmēr Svētlaimes pirmo bausli jeb likumu "Svētīgi nabagie garā, jo tiem pieder debesu valstība ". Dievs mēro mūs pēc mūsu pazemības, un ne pēc mūsu sasniegumu lieluma.

II.  Esiet pilnīgi droši par savu pestīšanu Kristu Jēzū. Atcerieties, ka neesam pestīti mūsu pārliecības, sava labuma un nopelnu dēļ. Bībele saka: "Visiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem." Nepietiek tikai kaut ko par Kristu zināt, atzīt, ka Viņš ir pasaules Pestītājs. Nepietiek ar dievkalpojumu apmeklējumiem, nepietiek ticēt, ka Viņš ir daudzus izglābis. Jums jāpieņem Viņu par savu personīgo Pestītāju. Jūs varat parādīt uzticību savai bankai, ieguldot tur savu naudu; uzticību ārstam, izpildot viņa nosacījumus; uzticību autobusa vadītājam, ja sēžaties viņa mašīna un braucat. Kristum pieradīt savu uzticību jūs varat, ja pilnīgi un bez ierunām nododat Viņam savu dzīvi un sevi pašu kā Glābējam un Pestītājam.

III. Lai jūsu gars ir salauzts. Bībele saka: «Salauztu un satriektu sirdi Tu, Kungs, nenoraidīsi...» Apustulis Jānis raksta: "Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības." Godīgs cilvēks, kas kādu apbēdinājis, atvainojas, un dara to tūlīt. Ja Dieva likums pārkāpts ar pārsteidzīgu vardu vai ļaunu domu, atzīsimies Dievam tūlīt un lūgsim piedošanu. Un Viņš, pamatojoties uz apsolījumu, piedos un šķīstīs rnūs no visas netaisnības, veidojot mūs maz pamazam pēc savas līdzības.

IV.  Esiet iejūtīgi citu vajadzībās. Kristietības mūžīgajā trīsstūri Dievam jabūt pirmajā vietā, citiem cilvēkiem otrajā vieta un tikai trešajā vietā mūsu "es". Priecājieties ar tiem, kas priecājas un raudiet ar raudošajiem." Esiet līdzjūtīgi, atsaucīgi, saprotoši. Atcerieties laimes noslēpuma trešo likumu: "Svētīgi, kam bēdas, tie tiks iepriecināti." Nav dziļāka prieka dzīvē par dalīšanās prieku. Neapmierināties savā pārpilnība, kad miljoni pasaulē dzīvo nabadzībā. Lasot Bībeli, atcerieties, ka miljoniem ļaužu nav šīs dārgas grāmatas. Klausoties Dieva vārda pasludinājumu, domājiet par tiem, kas nekad nav dzirdējuši evaņģēlija vēsti. Dalieties ar visu: ar saviem līdzekļiem, savām lūgšanām, saviem labajiem vārdiem, kur vien tas iespējams.

V.  Neesiet puskristieši. Viņu jau tā ir par daudz. Īstam kristietim vēl vienmēr ir sava cieņa pie cilvēkiem. Mēs nevaram kalpot diviem kungiem --Dievam un mantai. Daudz ir to kristiešu, kas, kā daži dzīvnieki maina savu krāsu pēc apstākļiem un vajadzības. Pasaule ļoti labi prot novērtēt un atšķirt īsto kristieti no neīstā.

VI.  Nododiet visu savu dzīvi Kristum! Par to Bībele runā ļoti skaidru valodu: "Vai neziniet, ka tam, kam jūs sevi nododiet par paklausīgiem kalpiem, jums ari kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam — uz nāvi, vai paklausībai Dievam — uz taisnību?" Dāvids, Livingstona draugs, reiz sacīja: "Es kļuvu kristietis, redzot, kā Livingstons izpildīja Kristus bausli: "Atsakies no visa un seko Man!" Vislielākā atsaucība ir kristieša īstā, upurpilnā dzīve.

VII.  Kļūstiet piepildīti ar Svēto Garu! Cilvēki, kas spēj pasaulē garīgos kalnus pārstādīt, ir Dieva Gara pildīti cilvēki. Pirmie kristieši tapa piepildīti ar Svēto Garu un sakustināja pasauli. Reformācijas darbinieki 16. gadsimtā bija Dieva Gara piepildīti un aizdedza uguni, kas iztīrīja Eiropas kristīgās draudzes. Džons un Čarlzs Vesleji 18. gadsimtā, piepildīti ar Svēto Garu, iesāka darbu ar mazu grupu cilvēku Oksfordas universitātē, un viņu darbs izvērtas plašumā. Tie izglāba Angliju no morālas pagrimšanas. Daudzi Amerikas sludinātāji tapa piepildīti ar Dieva Garu, un tie aizdedzināja Amerikas kalnus un stepes ar dievišķo uguni. Mūdijs un Sankejs bija piepildīti ar Svēto Garu un uzmodināja divus kontinentus no garīgā miega. Svētā Gara piepildītu cilvēku ietekmē ir attīstījusies civilizācija, izmainījušies tautu likteņi, vēstures lappuses guvušas brīnišķus ierakstus. Bībele saka ļaudīm, kas padevušies dzeršanai un netiklai dzīvei: "Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni."

VIII.  Centieties izaudzināt Gara augļus savā dzīve! Bībelē ir šo Gara augļu nosaukumi: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība; pret tādam lietām nav bauslības. Jūs sacīsiet, ka tas neiespējami un ka neprotiet izaudzināt tādus augļus. Piekrītu. Ar saviem spēkiem jūs tiešam to nespējat. Bet ievērojiet, sacīts: "Gara auglis". Kad Dieva Gars mājo mūsos, Viņš rada augli. Jums, ar jūsu pakļāvību un paklausību, jāsagatavo Tam sirds zeme un jākopj tā. Varbūt jums ir kāds augļu koks mājās. Ja jūs nedosiet kokam attiecīgu mēslojumu un rūpīgi neiznīcināsiet kaitēkļus, augļu būs ļoti maz. Ja esam patiesi kristieši, Kristus Gars mājo mūsu sirdīs, bet mūsu atbildība ir sargāt mūsu dzīvi no grēka, lai Dieva Gars brīvi varētu strādāt, audzinot Gara augļus.

IX.  Studējiet Bībeli! Atkal un atkal jāatgādina, ka kristietim ir tikai viens kompass — Svētie Raksti. Ābrams Linkolns rakstīja kādam draugam: "Es lasu Bībeli ar lieliem panākumiem. Pieņemiet visu no šīs Grāmatas ar saprātu, bet visu arī ticībā, un jūs dzīvosiet un nomirsiet kā laimīgs cilvēks." Daudzi lieli cilvēki uzskatījuši Bībeli par galveno grāmatu savā dzīvē, un tā bijusi viņu padomdevēja un vadītāja. Kāds mans paziņa, plaši pazīstams darbinieks starptautiski politiskajā laukā, man teica, ka viņš katru dienu sākot ar Kalna svētrunas lasīšanu balsī. Sāciet katru dienu ar Dieva Vārda lasīšanu. Un, lai dienu nobeidzot, atkal dievišķais vārds jūs pamāca un nomierina. Lai tas ir stiprs pamats, uz kura būvējiet savu cerību. Lai tā ir maize, no kā dzīvo un barojas jūsu gars. Lai tas ir zobens, kas atšķe| ļauno no jūsu dzīves. Šis dzīvais vārds veidos jūs Dieva līdzībā.

X.  Lieciniet par Kristu! Kristus mums saka: "Jūs esat pasaules gaišums... lai jūsu gaisma spīd |aužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un goda jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Viens patiess balsī apliecinātājs ir vairāk vērts, kā daudzi klusētāji — reliģiskie ļaudis." Jaunais, plaši pazīstamais Skotijas sludinātājs Toms Allans atdeva savu dzīvi Kristum, dzirdot kādu karavīru — nēģeri dziedam: "Vai tu biji tur, kur manu Kungu sita krustā?" Viņš vēlāk stāstīja, ka nav dzirdējis ne pašu dziesmu, ne balsi, bet dziļi izjutis garu, kurā karavīrs dziedājis. Dziesma bijusi tik izjusta, tik izteiksmīga un ietekmīga, ka tā to gluži satriekusi, parādot tam viņa nelikumīgo dzīvi. Mūsu ticība aug, to izplatot. Ja gribam saglabāt ticību, mums tā jāizplata citu starpā — mums jāliecina par Kristu.

XI.  Uzturiet pastāvīgu Dieva tuvumu! Kristus sacīja: "Es esmu pie jums ik dienas, līdz pasaules galam." Atcerieties, ka Kristus ir vienmēr pie jums. Nerunājiet nekad neko, ko jūs nesacītu Viņa klātbūtnē. Neejiet nekur, kur Viņš nevarētu nākt jums līdzi. Bet Viņš nav jūsu tuvumā tikai tāpēc, lai jūs tiesātu un rātu, bet lai jūs iepriecinātu, pasargātu, stiprinātu, iedvesmotu, šķīstītu un visādi palīdzētu. Viņš nebūs pie jums tikai "līdz pasaules galam", bet visā bezgalīgajā mūžībā.

XII.  Mācieties lūgt! Kristus teica saviem mācekļiem, ka tiem "aizvien būs lūgt un nebūs pagurt". Citu reizi Viņš teica: "Pielūdz savu Tēvu slepenībā, un Viņš tev to atmaksās gaismā." Lūgšana nav tikai lūgums, tā ir arī paklausība Dieva pavēlēm. Kāds mūsdienu rakstnieks saka: "Lūgšana, ja tā atrodas savā īstajā līmenī, ir saruna divos virzienos. Lūgšanas galvenā dala ir klausīties uz Dieva atbildēm." Visievērojamākie kristieši pasaulē ir ik dienas veltījuši noteiktu laiku lūgšanai vienatnē. Džons Veslejs Anglijā cēlās no rītiem pulksten četros, lai pavadītu laiku lūgšanā. Pēc tam viņš stundu lasīja Bībeli. Ieteicu ik dienas nosacīt laiku sarunai ar Dievu. Nozīmējiet Viņam satikšanos, un nekad neierodieties par vēlu! Nekad jūs to nenožēlosiet, jo "taisna cilvēka sirsnīga lūgšana daudz ko iespēj."

XIII.  Attīstiet tieksmi uz garīgiem darbiem! "Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības." Garīgas tieksmes attīstās tāpat kā fiziskās. Man kādreiz negaršoja biezpiens, bet sieva sacīja, ka tas man tomēr ļoti derīgs. Es pastāvīgi vingrinājos, lai savu negribu pārspētu un nu man tas garšo pat ļoti labi. Sākumā nav sevišķi viegli lasīt Bībeli, liecināt un lūgt. Bet, kad jūs sajutīsiet spēku, kas izplūst no šiem garīgiem vingrinājumiem, tie kļūs par jūsu dzīves sastāvdaļu, tāpat kā elpošana un barības uzņemšana. Spēks neizpaliks.

XIV.  Nekritizējiet citus! Kritikas gars ļoti kaitē garīgai attīstībai. Nevar celt savu labklājību uz citu rēķina. Kritika dzemdē kritiku, bet otra cilvēka atzinība — atzinību. Kristus teica: "Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie žēlastību dabūs."

XV.  Neapskaudiet citus! Mūsdienu lipīgākie grēki ir skaudība un patmīlība. Skaudība spēj sagraut jūsu garīgo dzīvi, izsūkt jūsu garīgos spēkus, padarīt jūs vientuļus un ļoti kavēt jūsu svētceļnieka gaitas. Nepadodieties šim postošajam spēkam! Tas spēj iznīcināt jūsu laimi un dzīves prieku.

XVI.  Mīliet visus cilvēkus! Bībele saka: "Mīlestība lai ir bezviltīga. Novērsieties no ļaunā un pieķerieties labajam." Tur sacīts: "Mīlestība lai ir...", tas nozīmē, ka mēs spējam kavēt mīlestībai izpausties. Kristus mīlestība, ja vien tā netiek aizsprostota ar mūsu aizspriedumiem un ļaunumu, izplūst uz visiem cilvēkiem. Kristus, kas mājo kristietī, mīlēs pat necienīgos, ja vien mūsu patmīlība nestāsies Kristus mīlestībai ceļā.

XVII.  Stāviet drosmīgi par patiesību! Kāds bagāta tirgotāja dēls, atradis savu Pestītāju, nolēma savu dzīvi svētīt Viņam kā misionārs. Viņš rakstīja saviem draugiem no misijas lauka: "Drīz vien mēs šeit uzzināsim, vai mums būs jākalpo Dievam šeit virs zemes vai debesīs." Neilgi pēc tam šis jaunais cilvēks sargāja tā nama vārtus, kur bija paslēpušās ticīgās sievietes un bērni. Viņam nošķēla galvu un aiznesa to pagānu dieva templī, bet miesu iemeta bedrē kopā ar deviņu citu kristiešu līķiem. Viņa biogrāfs rakstīja par viņu: "Pitkins ar savu nāvi aizkustināja daudz vairāk siržu, nekā tas būtu spējis savas dzīves laikā." Stāviet nelokāmi arī jūs par Kristu!

XVIII.  Mācieties atpūsties Kristū! Es kādreiz novēroju, kā bērns mācās staigāt. Kamēr bērns balstījās uz māti, viņš bija drošs un turējās līdzsvarā. Bet tikko viņš paskatījās uz savām, vēl nespēcīgajām kājiņām, viņš krita. Apustulis Pēteris domāja, ka spēj staigāt pa Galilejas jūras ūdeņiem. Kamēr viņa acis bija vērstas pret Kristu, viņš tiešām ari gāja, bet tikko viņš novērsa acis no Pestītāja, viņš sāka grimt. Mēs dzīvojam savādā laikā. Cilvēci moca nervu sasprindzinātība un bai|u izjūtas. Nekas cits nespēj no tā atbrīvot, kā vienīgi dzīva ticība Kristum. Arī manā darbā, kad man divas vai trīs reizes dienā jārunā vairāku tūkstošu cilvēku priekša, un ilgāku laiku katru dienu, es sāku sajust nemieru un nervu sasprindzinātību. Ja piepūle pavairojas, es uzmeklēju tādu vietu, kur iespējams atdoties pilnīgam mieram. Pēc īsas lūgšanas es saku sev vienkāršā ticībā: "Es visu spēju iekš Tā, kas man dod spēku, proti, Kristū". Un tad es pilnīgi izjūtu Viņa stiprinošo klātbūtni. Bieži pēc tam esmu aizgājis uz kādu masu sapulci kaut kur kāda stadionā, lai sludinātu tūkstošiem visnelabvēlīgākos apstākļos, pavisam svaigs un modrs, it kā agrā rītā līdzko no gultas piecelies. Mācieties arī jūs atpūsties Kristū!

XIX.  Atcerieties, ka jums ir nemirstīga dvēsele un ka jūs dzīvosiet mūžīgi! Gaidīt absolūtu un nepārtrauktu labklājību šajā dzīvē — tas ir grūts uzdevums. Atcerieties vienmēr, ka šī dzīve ir tikai sagatavošanās mūžībai. Svētlaimes likumos Kristus skaidri pasacīja, ka šajā dzivē būs zaimi, vajāšanas, pārpratumi. Bet Viņš sacīja arī: "Priecājieties, jo jūsu alga ir liela debesīs!" Kristieša šīs zemes laime ir tikai maza priekšnojauta no tās laimes, kas viņu sagaida mūžībā. Šeit mēs saņemam tikai mūsu mantojuma apsolījumu, bet mūžībā kļūsim pilntiesīgi mantinieki.

Kristietis vienmēr rēķinās ar mūžību. Viņš neļaunojas, ja dzīvē viss nenotiek pēc viņa plāniem. Viņš zina, ka "šī laika ciešanas neatsver to godību, kas mums atklāsies debesīs." Senos laikos, kad Rietumamerika bija zelta pilna, pirmie ieceļotāji bez kurnēšanas pārcieta stepju un kalnu vētras, tāpat niknos indiāņu uzbrukumus, zinot, ka aiz kalniem ir zelta Kalifornija. Nedaudz gadus atpakaļ kāds bagātu vecāku dēls aizbrauca uz Āfriku par misionāru. Viņa draugi nožēloja viņa vieglprātību, vēlēdamies viņu pārliecināt, ka viņš izšķiež savu dzīvi, lai atgrieztu dažus pagānus. Bet viņš, Bordens, mīlēja Kristu un mīlēja cilvēkus. Ilgi viņš tur nenodzīvoja, jo viņu pieveica drudzis un viņš nomira. Bet pie viņa guļvietas atrada zīmīti, uz kuras mirējs bija uzrakstījis savus pēdējos vārdus: "Atrunav. Atkāpšanās nav. Nožēlas nav." Savā īsajā dzivē viņš bija atradis vairāk laimes nekā daudzi citi, kuri nodzīvo garu mūžu. Miljoni cilvēku uz mūsu zemes lodes — bagāti un nabagi, izglītoti un nemācīti, ir atraduši savu laimi Kristū. Arī jūs varat to atrast. Bet neaizmirstiet, ka jūs laimi nekad neatradīsiet, to tieši meklējot. Laimes Kungs — Jēzus Kristus — teica: "Dzenieties vispirms pēc Dieva valstības, tad jums visas šīs lietas tiks piemestas."