svetrunas.lv

R A Torrejs: "Tavs grēks tevi atradīs!"

Saturs

  1. Grēks - likumu neizpildīšanā

  2. Grēka sekas tavā miesā

  3. Grēks tavā apziņā

  4. Grēka sekas tavos bērnos

  5. Grēka sekas mūžībā

      www.svetrunas.lv


"Bet ja jūs tā nedarīsiet, redzi, tad jūs būsiet tā Kunga priekšā apgrēkojušies, tad jūs izjutīsiet savus grēkus, kad tie jūs atradīs" (4. Mozus 32, 23)

Neviens cilvēks nevar izbēgt no saviem grēkiem. Katrs grēks, ko esam darījuši, mūs atradīs, sauks pie atbildības un prasīs atskaiti. Vēl neviens cilvēks nav bijis, kas būtu padarījis kādu grēku, un kam par to nebūtu bijis vienā vai citādā ceļā jāsamaksā. Nav bijis neviens cilvēks, kam par katru padarītu grēku nav bijis jācieš zaudējums. Vēl nekad visā pasaulē nav ticis padarīts grēks, kas būtu nācis par labu tam, kas to padarīja. Tā ir lielākā aplamība, ko jebkad cilvēks būtu izdarījis, — iedomāties, ka viņš var kaut ko panākt, darīdams nepatiesību vai ļaunumu. Vai tu kaitē citam darot ļaunu, vai nē, — viena lieta ir skaidra, ka tu noteikti kaitē sev pašam.

Mūsu klausītāju vidū noteikti ir daudzi vīri un sievas, jaunieši un jaunietes, kuri nodomājuši šovakar padarīt kādu ļaunu darbu. Pirms tu šajā rakstā ieskatījies, tavs plāns grēku darīt jau bija gatavs. Es gribu jums sacīt, kā Mozus sacīja Rubeņa un Gada bērniem: «Esi pārliecināts, ka tavi grēki tevi atradīs.» Tu nevari no viņiem izbēgt. Tev vajadzēs ciest tā grēka dēļ, ko tu esi nodomājis darīt, vai arī esi jau padarījis. Nav ko šaubīties, ja kāds cilvēks ieliek roku ugunī, ka viņa roka sadegs. Tikpat skaidrs ir, ka, ja cilvēks dara grēku, viņam būs par to jācieš par katru padarītu grēku. Tu vari izbēgt likumam, bet tu nevari izbēgt tavu grēku sekām. Tu vari izbēgt cilvēku likumiem, bet tu nevari izbēgt Dieva likumiem. Tādas vietas nav, kur cilvēks varētu tā paslēpties, ka viņa grēks viņu nevarētu atrast. Šeit uzrādīšu dažus ceļus, kā cilvēku atrod viņa grēki.

1.GRĒKS ATROD CILVĒKU SABIEDRĪBAS LIKUMU NEIZPILDĪŠANĀ
Likumu izpildīšana cilvēces sabiedrībā, zināms, nav vienmēr pilnīga, un tomēr ir jābrīnās, ka ļaudis, kuri pārkāpj likumu, tiek ātrāk vai vēlāk saukti pie atbildības. Dažam cilvēkam veikli izdodas izbēgt likuma noteikumiem dienām, nedēļām, mēnešiem un pat gadiem ilgi, bet visu laiku vinš auž tīklu, kas diezgan droši viņu galu galā satvers. Šeit ir kāds piemērs. Dažus gadus atpakaļ Čikāgā tika izdarīts kāds noziegums. Slepenpolicisti ķērās pie darba, lai kļūtu noziedzniekam uz pēdām. Bet visi mēģinājumi bija velti. Kādā dienā kāds no policistiem stāctīja man par šo notikumu. Mēs patlaban jau bijām gatavi šķirties. Viņš bija kļuvis jau turpat bezcerīgs atrast risinājumu. Piepeši man domas saistīja kāds jauns cilvēks, kurš vēl nemaz nebija aizdomās kritis; cilvēks, kurš tā bija pratis izjaukt visas pēdas, ka nevienam nebija nācis prātā viņu turēt aizdomās. Divu stundu laikā šis cilvēks bija arestēts un pilnīgi atzinās noziegumā. Tas ir brīnišķīgi, ka noziegums nāk gaismā. Grēks cilvēku atrod un nostāda viņu visu ļaužu priekšā kā noziedznieku.
2.GRĒKS ATROD CILVĒKU VIŅA PAŠA MIESĀ
Ja kādam cilvēkam nav jānes atbildība par savu grēku likuma un tiesas priekšā, tad viņam jāatbild tādai tiesai, kur nav nekāda izvairīšanās vai piekukuļošanas iespēja. Tās ir miesīgas ciešanas par tikumības pārkāpumiem. Netikai daudzas slimības seko zināmiem grēkiem, bet noteikti var sacīt, ka starp tikumību un veselību ir visciešākās saites. Katram grēkam ir fiziskas jeb miesīgas sekas. Ciešanas, kas seko dažiem grēkiem, neatklājas tik ātri, kā miesīgas ciešanas pēc zināmiem, vispārpazīstamiem netikumiem, un tomēr tas ir fakts, ka katram grēkam seko miesīgas ciešanas. Cilvēks, kas grēko, cietīs to savā miesā. Viņa grēks viņu atradīs. Nepaiet gandrīz neviena nedēļa, kad kāds pie manis nenāktu, ciezdams no viena vai otra fiziska ļaunuma, kas ir vienkārši sekas viņa paša grēkiem. Cik daudz ir jaunu cilvēku, kuri redz citus ciešam briesmīgas sekas, pārkāpjot Dieva likumus, un tomēr paši iet «kā vērsis uz kaušanu». Viņi iedomājas, ka ir izņēmums tieši viņiem. Bet dabiskā likumā nav izņēmuma. Jebkāds nedabīgs vai netikumīgs darbs taps atmaksāts ar sodu. Kāpēc ir tik daudz vīriešu ar salauztām miesām un sadragātām smadzenēm? Dieva likumu pārkāpšana! Grēks ir viņus atradis. Kāpēc tik daudz salauztas sievietes? — Dieva likumu pārkāpšana — jūsu grēki ir jūs atraduši.

Zināms, slimība var būt iedzimta vai kāda nelaimes gadījuma rezultāts, bet ja mēs izdalītu visas slimības, kuras ir tieši vai netieši mūsu pašu grēku sekas, tad mēs būtu pārsteigti, cik maz ir pārējās, no mūsu grēkiem neatkarīgās, slimības. Daudzi slaveni jauni cilvēki ir bijuši vainīgi vienā vai otrā grēkā, un tā sekas ir bijušas — miesīgas ciešanas un garīgo spēju zaudēšana. To pašu var sacīt par daudzām jaunām sievietēm, kuras citādi ir vērtīgi cilvēki. Ņemsim, piemēram, dusmu grēka. Vai tāds grēks atstās sekas viņa miesā? — Katrā ziņā. Dusmas izjauc asinsriti, kaitē kuņģim, smadzenēm, nerviem. Visos gadījumos dusmu izpausme ir veselībai kaitīga. Daudzreiz dusmas paralizē dažādus orgānus un noved pie triekas un nāves.

Kādā draudzē, kur es biju par mācītāju, vienu mūsu draudzes diakonu ķēra trieka, ar ko viņš arī nomira. Vēlāk dzirdēja sakām, ka šī trieka cēlusies no tā, ka šis, citādi slavējams vīrs, ļoti uzbudinājies kādā politiskā diskusijā. Ir pat apbrīnojami, cik dažādos veidos, gan tieši, gan netieši, mūsu grēks mums seko un atrod mūs mūsu pašu miesā. Cilvēk, pirms izdari grēku, apstājies un padomā brīdi par šiem vārdiem: «Nepievilies, tavs grēks tevi atradīs!» Ja nekur citur, tad tavā paša miesā. Par katru izdarītu grēku tev būs jānes fizisks sods.

Grēks atrod cilvēku viņa raksturā. Katrs padarītais grēks degradē cilvēka raksturu. Šis ir vēl viens ceļš, uz kura mūsu grēks mūs atrod, un pie tam vēl izteiktākā veidā, nekā saņemot sodu pie likuma pārkāpuma vai izciešot grēku sodu mūsu miesā.

Katrs grēks dzemdē morālisku slimību. Slimības baciļu pilna miesa nav vēl tik liels ļaunums, kā grēka baciļu pilns raksturs. Tu nevari izsacīt melus, nesaindējot savas morāles asinis un, līdz ar to, nesaindējot un nebojājot savu tikumību. Vai tu domā piekrāpt kādu cilvēku tirdzniecības darījumos un neciest šī grēka izpausmi savā raksturā daudz vairāk, nekā piekrāptais to jutīs kā materiālu zaudējumu? Vai tu domā, ka vari darba darītājam noblēdīt pienākošos algu un pats neciest daudz lielāku zaudējumu sava rakstura veidošanā un morāliskā krišanā? Vai tu, vīrieti, domā, ka vari darīt pārestības savam tuvākam viņa ģimenes dzīvē iejaucoties; un vai tu, sieviete, domā, ka izjaucot vīrieša dēļ kādu laulības dzīvi, tu nejutīsi nāvi nesošu vainu savā raksturā, kas līdzīgi briesmīgai vēža slimībai, nesīs briesmīgu gala iznākumu? Vai tu domā, ka lasot kādu neķītru grāmatu jeb klausoties bezkaunīgus stāstus, tu nebojāsi savu raksturu, kas beidzot noved izvirtībā un amorālā dzīvē? Vai tu domā, ka pārkāpjot Dieva Vārdā uzrakstītos šķīstas un svētas dzīves likumus, tavā sirdī un miesā neizveidosies grēka tumšie bezdibeņi un tas neatstās sekas tavā raksturā?

«Nepievilieties! Dievs neļaujas apsmieties. Jo ko cilvēks sēj, to tas arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvi.» (Galatiešiem 6, 7. 8) Jebkurš cits likums var palikt neizpildīts, bet šis likums paliek mūžīgs un negrozāms. Vīrieša grēks vai sievietes grēks vienmēr atdzims viņu raksturos un kļūs par viņu otro dabu.

3. GRĒKS TEVI ATRADĪS TAVĀ APZIŅĀ
Daudzos gadījumos un daudzos veidos ir iespējams grēku apslēpt, bet to nevar paslēpt no savas sirdsapziņas. Dievs savā žēlastībā tevi tā ir radījis, ka grēka apziņa tevi ved pie pašnotiesāšanas un apziņas mokām. Ak, cik daudz no lasītājiem savā sirdī nes visdziļākās mokas un rūgtus apziņas pārmetumus par padarītiem grēkiem! Nekādas miesas ciešanas nav līdzīgas apsūdzošas sirdsapziņas mokām. Apsūdzošā sirdsapziņa ir elle virs zemes. Nekāda cilvēcīga mīlestība, nekādas atrakcijas un apreibinoša mūzika, nekāda alkohola vai citāda veida narkotiskas vielas nevar aizdzīt sirdsapziņas apsūdzību, nedz apklusināt viņas nemitīgi degošo kvēli dvēselē. Senais latīņu dzejnieks Juvenals pareizi ir teicis:

Ak, tici man, pār mokām, kuras dzejnieks dzied.
Tās dedzinošās mokas pāri iet —
Ko sajūt tas, kas nebeidzamā korī
Nes paša sirdī savu prokuroru

Ak, ir vieta, kur mūsu grēki mūs atradīs — katru no mums. Nešaubies par to, mans draugs. «Nepievilies — tavs grēks tevi atradīs!» Lai arī viņš būtu apslēpts likuma kalpam, pat no jebkāda cita cilvēka acs. Bet kādā dienā tavs grēks runās nepārprotamu valodu uz tavu apziņu. Un tad — piesargies! Tas grēks, ko tu šodien gribi darīt, izliekas pievilcīgs un salds, bet pēc tam, kad tas padarīts, viņš nebūs ne patīkams, ne salds. Tavs grēks tevi atradīs un tev būs jācieš. Ak, cik ļoti daudz tev vajadzēs ciest!

Noslēdzot šo patiesību, vēlos sacīt, ka tas fakts, ka tavs grēks tevi noteikti atradīs — satiekoties ar taviem līdzcilvēkiem, tavā miesā, tavā raksturā, tavā apziņā — viss tas, neapšaubāmi, norāda uz morāliskā Valdnieka eksistenci pasaulē. Viss visā pasaules universā ir saskaņots ar tikumību. «Pat zvaigznes savos ceļos karo pret Siseni». (Soģu 4, 2.) Dieva pasaules satversmē viss ir apvienots, lai sodītu grēku un atalgotu labo. Visu to redzēt, un tad vēl šaubīties par Dieva esamību, kā to māca Bībele, ir vislielākā ģeķība. Bet ir vēl cita vieta, kur tavs grēks tevi atradīs:

4. ...UN TAS IR — TAVOS BĒRNOS
Tā ir viena no grēka briesmīgām lietām, ka viņa lāsts krīt ne vien uz mums, bet arī uz mūsu bērniem. Dievs piemeklē tēvu grēkus pie bērniem. Tu vari sūdzēties, cik tev patīk, bet tas ir neapšaubāms fakts. Nav nekādu šaubu, ka mūsu grēki mūs atrod mūsu bērnos. Pieņemsim, šeit ir kāds dzērājs. Iespējams, kāds no viņa dēliem paliks arī par dzērāju. Varbūt tu neesi liels dzērājs, bet vari būt drošs, ka tavs lāsts pāries vairāk vai mazāk uz taviem bērniem. Es atceros kādu vīru. kas pastāvīgi, lai gan mēreni, dzēra. Viņam bija trīs dēli. Es nedomāju, ka tas cilvēks bija jebkad savā mūžā piedzēries. Viņš pat nicināja dzērājus. Bet viņš smējās par pilnīgiem atturībniekiem. Un kāds bija iznākums? — Visi viņa dēli kļuva par dzērājiem. Jaun-Anglijā, kādā pilsētā pazinu kādu jaunieti, kas piederēja pie vienas no labākām ģimenēm. Es nedomāju, ka viņas tēvs bija dzērājs, viņš dzēra ļoti mēreni, bet viņa meita iemantoja dzeršanas kāri, kura viņu pilnīgi pārvarēja. Viņa palika par hronisku dzērāju. Šad un tad viņa aizbēga no mājām, aizbrauca uz Bostonu, un kad to uzmeklēja, tad atrada viņu vissliktākās vietās briesmīgi piedzērušos. Viņas tēva grēks bija viņu atradis. Ņemiet, piemēram, stipru dzērienu pārdevēju. Tāda cilvēka grēks, droši vien, atradīs viņu viņa bērnos. Kāds no maniem draugiem man sacīja, ka viņš nekad nav pazinis tādu stipro dzērienu pārdevēju, kura lāsts agrāk vai vēlāk netrāpītu viņa paša ģimeni. Man parādīja kādu vīru Amerikas pilsētā, kurš bija darījis visu iespējamo, lai apgāztu sātības principus tanī pilsētā ar kādas dzertuves atvēršanu. Divi viņa ģimenes locekļi savu dzīvi beidza briesmīgā nāvē dzeršanas dēļ...

Laulības pārkāpēja grēks atradīs viņu viņa bērnos. Lai viņš pielūko, uz kādiem ceļiem ies viņa meita. Kāds ievērojams vīrs, visādi slavējams, iekrita tādā grēkā. Tikai nedaudzi to zināja. Viņa sieva par to zināja un augstsirdīgi viņam piedeva. Bet viņa grēks atrada viņu viņa paša ģimenē. Viņa meita krita par upuri kādam izvirtulim. Ak, vīri un sievas, kuri esiet domājuši darīt šovakar kādu grēku, pielūkojiet, ka jūs neievedat to lāstu jūsu pašu ģimenēs. Patreiz grēks izskatās pievilcīgs. Liekas, ka būtu vērts to darīt, bet tie ir maldi. Nav vērts grēku darīt. «Nepievilieties, jūsu grēki jūs atradīs!» Ir vēl viena vieta, kur tavs grēks tevi atradīs:

5. ... UN TAS BŪS MŪŽĪBĀ
Šī zemes dzīve vēl nav viss. Ir arī nākamā dzīve un mūsu darbi un viņu sekas mūs pavadīs aiz kapa. — Ja tavs grēks tevi neatradis šeit, — tad viņš tevi atradīs mūžībā. Par to nav ne mazākās šaubas. Mūžībā mēs pļausim katra grēka augļus, ko sējam šeit virs zemes. Dažreiz liekas, it kā lietas ietu savu virzienu un to neapturētu taisnas rokas. Viens otru apkrāpj un dara pāri, atraitnes un bāreņi tiek apkrāpti, daži iedzīvojas uz citu rēķina un noved tos līdz ubaga spieķim, lai tikai vairotu savu bagātību, un neviens nesauc tos pie atbildības. Bet tā tas nebūs vienmēr. Dievs vedīs tos tiesā un prasīs no viņiem stingru atbildību, un daži labdarības ziedojumi, ko tie devuši no savas nepareiza ceļā iegūtas bagātības, neaptumšos Svētā un taisnību mīlošā Dieva acis. Viņiem būs jācieš. Vīrieši dažreiz liek valgus nevainīgu jaunavu ceļā, kuras pazaudē savu godu un beidzot mirst priekšlaicīgā, nesvētā nāvē, un neviens nesauc tādus dvēseļu samaitātājus pie atbildības. Dažs labs tāds pavedējs lielās ar to pat labāko sabiedrību aprindās, un par to tiek apbrīnots un celts godā. Bet tā tas nebūs vienmēr. Viņa grēks viņu atradīs, ja ne šeit, tad mūžībā. Tur viņš stāvēs visa priekšā apkrauts ar negodu un neslavu un izmests pēc Dieva taisnās tiesas sprieduma mūžīgā pazušanā.

Cilvēks tagad nicina Dievu, smejas par Viņa vārdu un min zem kājām Viņa Dēlu, cilvēces Pestītāju Jēzu Kristu, un Dievs vēl viņiem atļauj dzīvot. Viņš tos vēl nesauc pie atbildības. Bet tas ir tāpēc, ka «pļauja vēl nav ienākusies», grēka augļi vēl nav nogatavojušies. Bet tā tas nebūs vienmēr. «Nepievilies, tavs grēks tevi atradis!» — «Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam. Tie kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā Kunga vaiga un Viņa varenās Majestātes». (2. Tesaloniķiešiem. 1) «Nepievilies, tavs grēks tevi atradīs.»

Mūsu teksta pamata patiesība ir neapšaubāma. Visa vēsture apliecina šī Dieva Vārda patiesību un pierāda to. Katra cilvēka piedzīvojums ir viņas apstiprinājums. Tu nevari grēkot un neciest par savu grēku. Tavs grēks atradīs tevi cilvēces sabiedrībā vai tavā paša miesā, tavā raksturā, apziņā vai tavos bērnos, vai mūžībā, vai arī visās pieminētās dzīves norisēs. Vai ir kāds no lasītājiem kas šodien nodomājis grēkot? Jebkura dzīve līdz šai dienai ir bijusi viens nepārtraukts grēks, viena dziļa, tumša, briesmīga neticība. Tad pārtrauc no šī acumirkļa savu grēcīgo dzīvi! Es lūdzu tevi, neej dziļāk grēkā! Tu to nožēlosi. Tu samaksāsi par to pārāk dārgu maksu. Tavs grēks tevi atradīs.

Bet daudzi no mums ir jau grēkojuši, un mūsu grēki ir jau mūs atraduši. Ko lai mēs darām? Bēdziet pie KRISTUS! Es jums esmu pasludinājis Dieva taisnās prasības šodien. Bet tagad vārds par evaņģēliju. Ir tikai viens ceļš, kā izglābties no bauslības soda, un tas ir — evaņģēlija pasludinātā Dieva žēlastība. — «Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta». (Gal. 3., 13.) Bēdz pie Viņa tūlīt. Viņš sauc: «Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt». (Mat. ev. 11.. 28.) Nāc — nāc tūlīt!©"Tavs grēks tevi atradīs!" ir tulkojums no svētrunas "Your Sin Will Find you Out!" - Dr. R A Torrey
Šī svētruna plaši pazīstama kristiešu literatūrā visā pasaulē