Video

Svētruna - Dr. Jānis A Šmits      (42 minūtes)

Jēzus līdzība par desmit jaunavāmBībeles teksts:
  Tad debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar luktuŗiem arī eļļu savos traukos.
  Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnauda un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja: Redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim.
  Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus luktuŗus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: Dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu luktuŗi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja: Tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev.
  Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārejās jaunavas un sacīja: Kungs, kungs, atdari mums! Bet tas atbildēja un sacīja: Patiesi, es jums saku, es jūs nepazīstu.
  Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu nedz stundu, kurā Cilvēka Dēls nāks.
(Mateja evaņģēlijs 25,1-13)