Video

Svētruna - Dr. Jānis A Šmits      (44 minūtes)

Dieva pirmdzimto draudzeBībeles teksts:

Vēstule ebrejiem 12,18-26
  Jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, la viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts: "Ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā." Un - tik briesmīga bija parādība - ka Mozus teica: "Es esmu izbijies un drebu."
  Bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei un Dievam, visu tiesnesim, un pilnību sasniegušo taisno gariem, un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābeļa asinis.
  Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Jo ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājis, sacīdams: "Vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis."