svetrunas.lv

Osvalds Smits: Cilvēks, ko Dievs lieto

Saturs

  1. CILVĒKS KĀ DIEVA RĪKS

  2. NOŠĶIRTA DZĪVE

  3. AUGSTĀKAIS PĀRBAUDĪJUMS

  4. KO DIEVS DOMĀ PAR MANI?

  5. SVĒTĪŠANĀS

  6. JĒZUS - MŪSU KUNGS

  7. MŪSU VISSVARĪGĀKAIS DARBS

  8. DZĪVES NOGULDĪJUMS

  9. EITA UN STĀSTIET CITIEM!

  10. SEPTIŅI ĻOTI SVARĪGI JAUTĀJUMI

  11. JAUNAS DZĪVES ČETRAS
     NEPIECIEŠMĪBAS


  12. RĪTA SARDZE

  13. KĀ DZĪVOT DIEVAM

  14. KAS NOTIEK, JA KRISTIETIS GRĒKO?

  15. UZVARĒTĀJA DZĪVE

  16. PASAULĪGA GUDRĪBA, VAI
     DIEVIŠĶĪGS SPĒKS


  17. KRISTĪGAS KALPOŠANAS
     AUGSTĀKAIS VEIDS


  18. "ESI NOMODĀ PAR SEVI!"

  19. DZIMUMDIENAS LŪGŠANA

      www.svetrunas.lv

KO DIEVS DOMĀ PAR MANI?


Ļausim tagad Dievam pārbaudīt mūs. Mēs taču vēlamies zināt, ja tas iespējams, ko Viņš domā par mums. Lūgsim kopā ar dziesminieku ,,Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz Jauna ceļa!" (Ps. 139:23,24). Lai Viņš liek Svētā Gara starmetim mūs apgaismot, ka spējam ieraudzīt sevi tādus, kādus Viņš mūs redz.

Mums neinteresē zināt, ko pasaule domā par mums. Laikraksti, grāmatas un cilvēki par mums var liecināt gluži pretēji kā Dievs. Tie var slavināt, kur Viņš nosoda, vai nosodīt, kur Viņš uzteiktu. Netaujāsim arī mūsu tuvāko un mīļāko draugu domas. Pat viņi varētu mūsos maldīties. ,,Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas Kungs izlūko sirdi." (1. Sam. 16;7). — Mūsu vienīgā vēlēšanās ir zināt, ko par mums domā Dievs.

Kādu dienu mēs sastapsimies ar Dievu vaigu vaigā. Tad mēs būsim atkailināti visa universa priekšā, un mūsu sirds visdziļākie noslēpumi tiks atklāti. Apsegs, kas slēpa mūs no cilvēkiem, nenoslēps mūs no Dieva. Vai tad nav labāk izzināt tagad, ko Viņš par mums domā, un ja, Viņam mūs sverot, mēs topam atrasti par viegliem, nekavējoties iegūt iztrūkstošo un izlīdzināties ar Viņu?

Tā nu es jautāju: ,,Ko Dievs domā par mani?" Dievs, kurš izmeklē sirdis, — ko Viņš atrod, lūkojoties manējā? Vai es esmu Viņam patīkams? Ko gan Viņš domā par mani?

1. KO DIEVS DOMA PAR MANU DARBU?
Vai Viņš mani atrod īstu un patiesu, bez izlikšanās, bez liekulības? Neatkarīgi no tā, cik es kļūdos, jautājums paliek—vai esmu dedzīgs? Vai esmu patiess? Ja mani nolūki ir pareizi, Viņš manu kļūdīšanos piedos. Vai esmu Viņam uzticīgs? Vai strādāju no sirds, jeb vai mani darbi ir tikai profesionāli pakalpojumi? Vai es domāju par personisku ieguvumu?

Vai mans darbs Dievam noder? Vai mana dzīve liecina par Jēzu? Vai esmu spējīgs citus ievest spēka un uzvaras dzīvē? Vai spēju mantot Kristum dvēseles? Vai vispār to jebkad mēģinu darīt? Vai pagājušā gadā esmu ar kādu cilvēku runājis par viņa dvēseli? Vai man ir vēsts ko paust, jeb mani piedzīvojumi ir pārāk sekli, lai nestu svētību citiem?

2. KO DIEVS DOMA PAR MANU SABIEDRISKO DZĪVI?
Vai esmu paklausījis Viņa aicinājumam: ,,Aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem," un ..Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem"? Vai tas, ko daru, Viņam patīk? Vai Viņš var man uzsmaidīt? Vai ir kāda izprieca, kas Viņu no manas sirds aizraida un izslēdz? Vai mana sirdsapziņa ir tīra, jeb vai tā ir nemierīga manās krūtīs, kad daru zināmas lietas un eju zināmās gaitās? Vai esmu ar mieru visu atmest Jēzus dēļ un pasaules vietā izvēlēties Viņu? Viņš taču atdeva visu manis dēļ. Vai gribu Viņu iepriecināt, jeb vai man ir iebildumi pret šo jautājumu? Vai es izšķiežu laiku, kas īstenībā pieder Viņam?
3. KO DIEVS DOMĀ PAR MANU DIEVBIJĪBU?
Vai es pavadu pietiekami daudz laika vienatnē ar Viņu, jeb vai esmu steidzīgs? Vai man sagādā prieku būt ar Viņu savā iekšējā ,,kambarī"? Vai kopība ar Viņu saldina manu dzīvi? Vai Jēzus man ir īstenība? Vai Viņš mani apmierina visā pilnībā?

Vai esmu Dieva vārda studētājs? Vai es pētīju To arī vienatnē jeb tikai citiem redzot? Vai Viņš atklāj man Tā noslēpumus un dara to dzīvu? Vai es izlūdzos Viņa apsolījumus arī sev?

Vai mana dzīve ir lūgšanu piesātināta? Vai uz saviem lūgumiem saņemu atbildes? Vai esmu iemācījies, kā lūgt? Vai es tikai skaitu lūgšanas, jeb vai tiešām lūdzu? Vai manas lūgšanas ir uzvarošas? Vai mana lūgšana ir patiesa, dzīvības pilna?

4. KO DIEVS DOMĀ PAR MANU GARĪGO PIEAUGŠANU?
Vai es garīgi pieaugu? Vai šogad esmu labāks nekā pagājušā gadā? Vai Jēzus man ir reālāks? Vai mani draugi manī redz kādu pārmaiņu? Vai manas vājības un miesīgums sāk izzust un manā dzīvē parādās Gara auglis aizvien pieaugošā mērā?

Vai man ir panākumi cīņā pret grēku, it īpaši pret to visuzmācīgāko manā dzīvē? Vai grēks, kas reiz pārvarēja mani, ir tagad uzvarēts? Vai gribu no tā atbrīvoties? Vai man ir vēl kāds iemīļots elks, kas aptumšo sirdī Viņa mieru un spēku, Viņa vaigu, saulaino siltumu un mīlestību?

Mēs bieži liecinām, ka Jēzus mūs apmierina. Bet kā būtu, ja šo jautājumu apvērstu un prasītu: Vai Viņš ir apmierināts ar mums? Jo vienīgais, kam patiešām nozīme, ir — kā mūsu Kungs mūs vērtē. Vai Viņš ir vīlies, jeb vai Viņš var mūs uzlūkot ar patiku? Ko Dievs domā par mani?©"Cilvēks, ko Dievs lieto" ir tulkojums no grāmatas "The Man God Uses" - Oswald J Smith, Litt. D.
Grāmata iznākusi 27 izdevumos un ir tulkota daudzās valodās.