svetrunas.lv

Osvalds Smits: Cilvēks, ko Dievs lieto

Saturs

  1. CILVĒKS KĀ DIEVA RĪKS

  2. NOŠĶIRTA DZĪVE

  3. AUGSTĀKAIS PĀRBAUDĪJUMS

  4. KO DIEVS DOMĀ PAR MANI?

  5. SVĒTĪŠANĀS

  6. JĒZUS - MŪSU KUNGS

  7. MŪSU VISSVARĪGĀKAIS DARBS

  8. DZĪVES NOGULDĪJUMS

  9. EITA UN STĀSTIET CITIEM!

  10. SEPTIŅI ĻOTI SVARĪGI JAUTĀJUMI

  11. JAUNAS DZĪVES ČETRAS
     NEPIECIEŠMĪBAS


  12. RĪTA SARDZE

  13. KĀ DZĪVOT DIEVAM

  14. KAS NOTIEK, JA KRISTIETIS GRĒKO?

  15. UZVARĒTĀJA DZĪVE

  16. PASAULĪGA GUDRĪBA, VAI
     DIEVIŠĶĪGS SPĒKS


  17. KRISTĪGAS KALPOŠANAS
     AUGSTĀKAIS VEIDS


  18. "ESI NOMODĀ PAR SEVI!"

  19. DZIMUMDIENAS LŪGŠANA

      www.svetrunas.lv

KĀ DZĪVOT DIEVAM


Vai esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu Pestītāju? Vai tavi grēki ir piedoti? Vai Dieva Gars liecina kopā ar tavu garu, ka esi pārcēlies no nāves dzīvībā (Rom. 8:16)? Vai esi atdzimis un tiešām gribi dzīvot Dievam? Ja gribi, tad lūdzu tevi darīt piecas lietas:

Vispirms: pārliecinies, ka esi atpestīts.

Kā tu vari zināt, vai esi izglābts? No Dieva Vārda. Asinis tevi atpestī un Dieva Vārds dod drošību. ,,To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība" (1. Jāņa vēst. 5:13). Nevis ,,lai jūs cerat vai domājat", bet ,,lai jūs zināt —zināt!"

Nav rakstīts: ,,Šīs laimīgās jūtas es jums dodu", bet: ,,To es jums rakstu." Kas tad ir rakstīts? Lūk, kas — ,,Katrs... kas nāk pie Manis, to es tiešām neatstumšu" (Jāņa 6:37). Vai tu esi nācis? Tad kur tu atrodies —iekšā vai ārpusē? Viņš saka, ka Viņš tevi neatstums. Tad taču Viņš tevi ir pieņēmis. Arī tas ir rakstīts: ,,Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem" (Jāņa 1:12). Vai tu Viņu uzņēmi? Kas tad tu esi? Viņa bērns! Vai ne?

Redzi, tas viss atkarīgs no Dieva Vārda. Tavas jūtas mainīsies katru dienu. Šodien tu varbūt , Jūties" izglābts, rīt— pazudināts. Bet nepaļaujies uz savām jūtām. Ievēro Viņa Vārdu. Tici tam, ko Dievs saka. Tici tam, kas rakstīts. Dieva Vārds nekad nemainās. ,,Ticība nāk no sludināšanas un sludināšana —no Kristus pavēles" (Rom. 10:17). Tikai, kad tu iedrošinies ticēt, ka Sv. Gars liecina kopā ar tavu garu, tu kļūsti Dieva bērns. Tādā veidā tu kļūsti pārliecināts par savu pestīšanu.

Otrkārt: Iestājies par Kristu atklāti.
Es pasvītroju: iestājies atklāti. Nemēģini būt slepens ticētājs, jo tam nebūs panākumu. Atritini savu karogu un iznāc atklātībā. Apliecini Kristu pie katras izdevības. Stāsti par Viņu citiem. Savu gaismu neapslēp. ,,Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas... tā paša dēļ Cilvēka Dēls kaunēsies" (Marka 8:38). Ja tu vēlies, lai Viņš tevi atzīst, tev arī Viņu jāatzīst. Ja vēlies ātri pieaugt savā ticībā, apliecini Viņu atklātībā. Dari to tūdaļ. Negaidi. Sāc tagad.
Treškārt: Novērsies no visa, par ko zini, ka tas nav labs.
Kad Viņa Gars iemājos tevī, tu tiksi atbrīvots no saviem grēkiem. ,.Lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē" (1. Jāņa vēst. 4:4). ,,Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns" (2. Kor. 5:17). Viņš piešķir tev jaunu dabu, tādu, kas mīl taisnīgumu un ienīst netaisnību. To panāk Svētais Gars. Viņš tevi atbrīvo un tu spēji uzvarēt. ,,Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs" (Rom. 6:14).

Bet tev jāizvēlas taisnīgums un jāatmet grēks. Pagriez tam muguru. Atmet to. Liec savu atjaunoto gribu pret to. ,,Nīstiet to, kas ir ļauns, pieķerieties tam, kas labs" (Rom. 12:9). Bēdz no sava uzmācīgā grēka. Nonāvē sevī katru grēcīgo kanaanieti. Iznīcini savu Achanu. Neielaidies nekādās darīšanās ar grēku. ,,Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Kungs tas Visuvarenais mani nebūtu uzklausījis" (Ps. 66:18). Ja tava apņemšanās ir nopietna, Dievs tevi atbrīvos. Viss, kas tev jādara, ir piesaukt Kristus asins nopelnu un Jēzus vārda vareno spēku. ,,Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā" (Rom. 6:12)! Kļūsti tīrs! Izbeidz jebkādu sadarbību ar grēku. Nepadodies kārdināšanām. ,,Mitieties ļaunu darīt, mācaities labu darīt" (Jes. 1:16-17)!

Ceturtkārt: Pavadi daudz laika, studējot Bībeli un lūdzot.
Jo vairāk tu lasīsi Bībeli, jo vairāk kārosi to lasīt. Ja gribi pieņemties žēlastībā —sastopies ar Dievu katru dienu. Iekārto vietu un laiku Bībeles studijai. Esi Bībeles kristietis. Nepamet nevienu dienu bez kā būtu pavadījis brīdi vienatnē ar Dievu. ..Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat" (1. Pēt. 2:2). ,,Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? — Kad viņš turēsies pie Taviem vārdiem" (Ps. 119:9). Ja atstāsi Dieva Vārdu novārtā, tu zaudēsi, ko esi ieguvis. Ja tu mācīsies kā jālūdz, tad ātri vien pieaugsi kristieša dzīvē.
Piektkārt: Esi darbīgs, kalpojot Dievam.
Bezdarbīgām rokām Sātans aizvien atrod nedarbus ko darīt. Tādēļ meklē vērtas nodarbības. Dali traktātus. Iestājies kādā dzīvā, dvēseļu mantotājā draudzē. Negaidi, lai tevi aicina darbā. Lūdz par to un sāc darboties. Dziedi korī. Palīdzi jaunatnes darbā. Apmeklē lūgšanu sanāksmes. Liecini par Kristu. Māci svētdienas skolā. Piedalies ielu sanāksmēs. Apmeklē nabagus, slimus, cietumniekus. Dieva valstībai dod pirmo vietu savā dzīvē.

Dari kaut ko, bet izvairies no aukstām, formālām, modernisma pārņemtām draudzēm. Ej, kur sludina Sv. Rakstus un aicina atgriezties. Satiecies ar garīgiem cilvēkiem, tādiem, kas liecina, kas prot lūgt, ļaudīm, kam patīk dziedāt evaņģēlija dziesmas. Izvairies no koriem, kas dzied tikai korāļus, un mācītājiem, kas nekad neaicina grēciniekus atgriezties no grēkiem.

Neielaidies nekādās darīšanās ar pasaulīgām baznīcām, kur spēļu telpa ieņem lūgšanu telpas vietu un kur nav nošķiršanās! Ej, kur cilvēkus atgriež un kur sludina: ,,Tev jāpiedzimst no jauna." Nav svarīgi, kāda ir konfesija. Ja vari atrast kādu garīgu, dvēseļu mantotāju draudzi—tas ir tas, kas tev vajadzīgs.

Un tas ir viss, mans draugs; man vairāk nekas nav jāsaka. Ja esi pārliecināts par savu pestīšanu, ja atklāti nostājies par Kristu, ja novērsies no visa, ko apzinies nepareizu, ja pavadi daudz laika Bībeles studijā un lūgšanās un esi darbīgs, kalpojot Dievam, tev klāsies labi. Tu būsi gaišs un laimīgs kristietis; Dievs tevi lietos savā darbā, un tu nesīsi svētību, kur vien iesi.©"Cilvēks, ko Dievs lieto" ir tulkojums no grāmatas "The Man God Uses" - Oswald J Smith, Litt. D.
Grāmata iznākusi 27 izdevumos un ir tulkota daudzās valodās.