svetrunas.lv

Osvalds Smits: Cilvēks, ko Dievs lieto

Saturs

  1. CILVĒKS KĀ DIEVA RĪKS

  2. NOŠĶIRTA DZĪVE

  3. AUGSTĀKAIS PĀRBAUDĪJUMS

  4. KO DIEVS DOMĀ PAR MANI?

  5. SVĒTĪŠANĀS

  6. JĒZUS - MŪSU KUNGS

  7. MŪSU VISSVARĪGĀKAIS DARBS

  8. DZĪVES NOGULDĪJUMS

  9. EITA UN STĀSTIET CITIEM!

  10. SEPTIŅI ĻOTI SVARĪGI JAUTĀJUMI

  11. JAUNAS DZĪVES ČETRAS
     NEPIECIEŠMĪBAS

  12. RĪTA SARDZE

  13. KĀ DZĪVOT DIEVAM

  14. KAS NOTIEK, JA KRISTIETIS GRĒKO?

  15. UZVARĒTĀJA DZĪVE

  16. PASAULĪGA GUDRĪBA, VAI
     DIEVIŠĶĪGS SPĒKS


  17. KRISTĪGAS KALPOŠANAS
     AUGSTĀKAIS VEIDS


  18. "ESI NOMODĀ PAR SEVI!"

  19. DZIMUMDIENAS LŪGŠANA

      www.svetrunas.lv

JAUNAS DZĪVES ČETRAS NEPIECIEŠAMĪBAS


Piedzimis bērniņš. Radusies jauna dzīvība. Tu par to rūpējies. Tu to mazgā un apģērbi. Tu to baro un sildi. Ik dienu tu gādā par tā vajadzībām. Tu zini, ka viņš pats nevar par sevi gādāt.

Tu esi dzimis Dieva valstībā. Tu atveri savu sirdi Jēzum Kristum un lūdzi Viņu ienākt. Tu uzņēmi Viņu kā savu Pestītāju, un nu tu piederi Viņam. Un kad Viņš nāca, Viņš tev deva mūžīgu dzīvību. Tagad tev ir tāda dzīvība kā nekad agrāk, t.i., Dieva dzīvība, dievišķa dzīvība. ,,Es tām dodu mūžīgu dzīvību." (Jņ. 10:28)

Kā tu tagad gādāsi par šo jauno dzīvību? Tu esi piedzimis Kristū. Kas tad ir nepieciešams jaunai dzīvībai? Tas pats, kas mazam bērnam.

1. Barība.
Zīdainis barojams, un tas jābaro ikdienas. Tas pats ir ar tevi. Jaunā dzīvība, ko Dievs tev piešķīris, prasa barības. Zīdaiņa barība ir piens. Garīga zīdaiņa barība ir Vārda piens. ,,Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat."

Es atgriezos 1906. gadā. No tās dienas līdz šai esmu lasījis Dieva Vārdu ikkatru savas dzīves dienu, trīssimt un sešdesmit piecas dienas gadā. Nevaru atcerēties nevienas vienīgas dienas, kad būtu atstājis novārtā grāmatu Grāmatu. Bībele ir bijusi mans ēdiens un dzēriens visus šos gadus, un jo vairāk to studēju, jo man tā kļūst dārgāka. Nav nevienas grāmatas, kas tai līdzinātos. Kad Sātana uzbrukumi man kļuva sevišķi nepanesami, Dieva Vārds bija mans mierinājums un atbalsts. Atkal un atkal no jauna Viņa Vārds uzrunāja mani. Pārbaudījumus, ka būtu varējuši izbeigt manu mācītāja darbu, izgaisināja Dieva Vārda apsolījumi.

Kad bēdas pārņēma manu dvēseli un traģēdijas mani gandrīz nomāca, Dievs runāja uz mani no Rakstiem. Savas visrūgtākās vilšanās stundā esmu dzirdējis Viņa balsi: ,.Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir pilns gaviļu." Un kad manu sirdi pildīja bailes, es dzirdēju Viņu sakām: ,,Kādēļ tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam." Un tas piepildījās.

2.SADRAUDZĪBA.
Mazam bērnam nepieciešama sadraudzība. Viņam jādod iespēja sevi izteikt un darīt zināmas savas vajadzības. Kad tas ir izsalcis vai cieš sāpes, tas raud. Un māte tūdaļ atsaucas.

Arī tev nepieciešama sadraudzība. Ja tu tiešām esi no jauna piedzimis, tava dvēsele sauks pēc Viņa. Tā ir lūgšana. Tev tagad ir nepieciešams visu mūžu ik dienas zināmu laiku būt vienatnē ar Dievu un lūgt. Saki Viņam visu. Neslēp nekā. Runā ar Viņu kā kad tu runātu ar draugu.

Kad tu lasi Bībeli, Dievs runā uz tevi; kad tu lūdzi, tu runā uz Viņu, un šī ir jūsu sadraudzība. Tu iepazīsti Dievu tāpat kā iepazīsti draugu. Tu runā, un Viņš runā. Un sarunājoties jūs iepazīstat viens otru. Runā daudz ar Dievu! Lūdz!

3. VINGRINĀJUMI.
Bērnam nepieciešamas kustības. Tas kustina kājiņas un rociņas, tādā veidā tās vingrinot.

Arī tev vajadzīga vingrināšanās, ja gribi izaugt stiprs. Tava vingrināšanās ir Kristus apliecināšana. Stāsti citiem. Pagodini Kristu atklātībā! Liecini! Ja to nedarīsi, tu zaudēsi iegūto. Ja darīsi, kļūsi stiprs. Sāc kaut ko darīt priekš Kristus. Tu to darīsi, ja tiešām mīli Viņu. ,,Lai tā Kunga atpestītais tā saka." Neciet klusu. Ja tu novērtē, ko Viņš tevis labā darījis, tu nevilcināsies to stāstīt.

Tev vajadzētu vismaz tikpat daudz lepoties ar savu Kungu un Pestītāju kā tu lepojies ar savu dzimto zemi. Tu taču nekaunētos rādīt savu piederību kaujas laukā. Skaidrs, ka tu censtos soļot zem savas valsts karoga. Kādēļ tad tu vilcinies pacelt Ķēniņa Jēzus karogu? Tā tu vari darīt zināmu pasaulei, kā pusē tu stāvi. Vai vēlies, lai Viņš kaunētos par tevi tanī Lielajā dienā Sava Tēva un eņģeļu priekšā? Tad arī tev tagad nav jākaunas no Viņa. Dievs saka: ,,Ar mutes liecību panākama pestīšana.'' (Rom. 10:10).

Nekas tā nespēcina ticīgo kā atklāta liecība. Ja vēlies garīgi augt, apliecini Kristu atklātībā. Sātans klusētājus kristiešus daudz neievēro, bet viņš uz noteiktāko pretojas tādiem, kas atklāti apliecina savu piederību Kristum. Bet tieši šis apliecināšanas akts atņem viņa uzbrukumiem spēku.

Tu esi spējīgs runāt par to, ko mīli. Vismaz vairums cilvēku to spēj. Un ja tiešām īsti mīli Kungu Jēzu Kristu, tu arī vēlēsies runāt par Viņu.

Liecināšana, mans draugs, ir labākās zāles, kas vien var būt, pret pasaulīgiem draugiem. Stāsti tikai viņiem par Jēzu. Aicini viņus nomesties ceļos, lai tu lūgtu par viņiem. Iedod viņiem kādu traktātu un uzaicini viņus uz evaņģelizācijas sanāksmi. Pamēģini to! Vai zini, kas tad notiks? Tie tevi pametīs kā karstu ogli. Tevi vairs neieredzēs. Bet tad tu atradīsi jaunus draugus un biedrus, kristiešus, kas mŪēs to, ko tu mīli, un gribēs, ko tu gribi. Viņu draudzība būs tava visā mūžībā. Pat nāve nevar saraut šādu sadraudzību.

Būsim uzticami Dievam! Liecināsim par Krsitu. Apliecināsim Viņu atklāti cilvēku priekšā, un mūsu Kunga patika un atzinība būs mūsu alga.

4. Vide.
Neviena māte savu jaunpiedzimušo bērniņu neievieto ledusskapī. Viņa raudzīsies, lai telpa nebūtu par aukstu nedz par karstu. Siltumam jābūt tieši tādam, kāds tas vajadzīgs.

Ja apmeklēsi mirušu, aukstu, formālu baznīcu, tev sals. Ja iesi uz modernistu baznīcu, tu salsi. Bet ja iesi uz tādu baznīcu, kas aicina nodoties Dievam un kur dvēseles saņem pestīšanu, ja apmeklēsi evaņģelizācijas sapulces, kur dzied vienkāršas evaņģēlija dziesmas, ja iesi, kur lūdz un liecina, tu atradīsies vidē, kas tieši piemērota tavām vajadzībām. Tas ir tavs pienākums sameklēt tādu Dieva cilvēku grupu, kas sirds dedzībā cenšas kalpot Dievam.

Es neaicinu tevi pievienoties kādai baznīcai, bet—draudzei, kas ir iesaistījusies dvēseļu glābšanas darbā. Sadarbojies vienīgi ar tādu cilvēku grupu, kas mū to Kungu, cilvēkiem, kur uzklausa tavu liecību par Kristu, un tur, kur vari pacelt balsi lūgšanā un pielūgsmē. Neielaidies kompromisos. Ja to darīsi, tu apdraudēsi savu garīgo dzīvību.

Pārliecinies, vai virs, kas stāv kancelē, tic Dieva Vārdam no vāka līdz vākam. Pārliecinies, vai viņš sludina par Kristus asinīm, atzīst, ka cilvēki bez Kristus ir pazuduši un tiem nepieciešama pestīšana, un vai viņš prasa atdzimšanu Kristū.

Izvairies no pasaulīgām baznīcām. Dievs grib nošķirtus ļaudis. ,.Nevelciet svešu jūgu", Viņš saka, ,,kopā ar neticīgiem."

Šīs ir jaunās dzīves nepieciešamības, un atbildība atstāta tev. Tādēļ rūpējies par savu dvēseli. Baro to. Vingrini. Un gādā par vidi, kas tai nepieciešama. Tad tu staigāsi ar Dievu un iemantosi visus Dieva apsolījumus.©"Cilvēks, ko Dievs lieto" ir tulkojums no grāmatas "The Man God Uses" - Oswald J Smith, Litt. D.
Grāmata iznākusi 27 izdevumos un ir tulkota daudzās valodās.